رستوران کیوتو سوشی

ونک، خیابان خوامی، خیابان افتاب، برج افتاب
غذا : سوشی ,