رستوران کیوانو

اتوبان کردستان، خیابان ایرانشناسی ، برج های ASP شماره53
غذا : سوشی ,

88052087-88052077