رستوران فرانسوی روتیسری (هتل لاله)

تهران - خیابان دکتر فاطمی - نبش حجاب

9-88965021 - 9-88966021 - 9-88967021