پمپ بنزین جایگاه 22 - کارگر شمالی

کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی مسجد امیرالمومنین - پ. ۲۸۵

۸۸۹۹۷۴۲۹