پمپ بنزین جایگاه 17 - میدان شهدا

۱۷ شهریور - پایین تر از میدان شهدا

۳۳۷۹۹۱۲۲, ۳۳۷۸۹۱۴۵