مسجد محسنی تهرانسر

تهرانسر بلوار یاس خیابان گل محمدی کوچه هفتاد و پنجم

۴۴۵۲۱۳۱۳