مسجد فخریه

ولی عصر - نرسیده به خیابان امام خمینی - پ. ۱۱۹۶

۶۶۴۱۹۴۸۵