مسجد جامع رسول اکرم (ص)

تهرانسر بلوار شاهد غربی (نیلوفر غربی) خیابان شهید رجایی

۴۴۵۲۶۶۳۳