مسجد حجت ابن الحسن (ع)

سهروردی شمالی - نرسیده به میدان قندی (پالیزی)

۸۸۷۶۶۱۵۵, ۸۸۷۶۱۲۵۹