مسجد الغدیر

تهرانسر شهرک دریا بلوار خزر خیابان اروندرود

۴۴۵۱۶۳۳۷