داروخانه شبانه روزی دکتر پروین یوسف زاده

بلوار فرحزادی - تقاطع بلوار دریا

۸۸۶۹۵۶۵۰, ۸۸۶۹۷۷۰۰