داروخانه شبانه روزی نیاکان

۱۷ شهریور - ایستگاه ناصری - قبل از زیرگذر امیرکبیر - پ. ۸۲۵

۳۳۵۵۶۵۰۸, ۳۳۱۲۸۷۸۹