داروخانه شبانه روزی قلهک

شریعتی - دوراهی قلهک - پ. ۱۳۶۲

۲۲۹۰۹۶۶۹, ۲۲۲۶۳۱۰۲