داروخانه شبانه روزی دکتر عالم حقیقت فرد

سیدخندان - ضلع شمال غربی - ک. هوشیار - پ. ۱ - ط. زیرین

۲۲۸۶۷۹۵۱, ۲۲۸۶۰۱۴۶