کتابفروشی شهرکتاب الغدیر

یافت‌آباد، ضلع شمال‌شرقی، میدان الغدیر

۶۶۲۰۳۳۹۲-۶۶۲۰۳۳۰۵