بانک ملت شعبه 6523 پل رومی

خیابان دکترشریعتی-نرسیده به میدان قدس-نبش کوچه رضائی
امکانات :

22216466