شیرینی فروشی سولدوش

پاسداران انتهای گلستان پنجم-تپه شمس آباد

22944131

نظرات مشتریان

ﺁﺭﻣﯿﻦ

ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ