سینما اروپا

خیابان جمهوری شرقی ، بین خیابان استقلال و بهارستان

۳۳۹۱۳۱۷۹