بانک ملی شعبه مسجدجامع تهرانسر

تهرانسرغربی فاز1انتهای بلوارشهيدترابی

44519797