بیمارستان الغدیر - تامین اجتماعی

این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1375با ظرفیت 103تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 97 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمانCCU ٬ ICU

منطقه ۴ - هنگام - م. الغدیر

۷۷۸۹۸۰۱۱