کافی شاپ سنجاب

نیاوران، بعد از سه راه یاسر، نرسیده به چهار راه مژده