آب انار محمد و پسران ( نیاوران )

نیاوران - ایستگاه قنات - جنب کوچه قنات شمالی