آبمیوه و بستنی عابدی

کرج ، بلوار موذن ، روبه روی دانشگاه