بستنی نعمت ( مهرشهر )

مهرشهر ، بلوار شهرداری ، نبش 200