باغچه سنتی دهکده

گلشهر ، گلزار غربی قبل از میدان بسیج
امکانات :

3522817