کافه تریا آبشار

45 متری گلشهر ، به سمت 4 راه گلزار
امکانات :

4643900