امیر چاکلت شعبه 15 کرج

کرج - جهانشهر - بلوار مولانا - نرسیده به پارک خانواده

4485597 - 0261