کافی شاپ لمزی

جشن تولد

به غیر از پنج شنبه و جمعه از رستوران برای نشستن می توان استفاده کرد

خیابان ولیعصر- ربروی سراه زعفرانیه

22717070