کافه بارانداز

خيابان انقلاب.نرسيده به چهارراه وليعصر.جنب انجمن خوشنويسان ايران